Psicopedagogia

Des de l’àrea de psicopedagogia tenim l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic i el d’evitar el fracàs escolar. Treballarem per millorar l’aprenentatge dels infants i dels adolescents en:

• La lecto-escriptura.
• L’adquisició de les normes ortogràfiques.
• L’àrea de raonament lògic.
• La resolució de problemes matemàtics.
• El desenvolupament de les habilitats cognitives.
• L’adequació de tècniques d’estudi adaptades al seu perfil cognitiu.
• L’adquisició d’estratègies mnemotècniques.
• La planificació i l’organització.
• Els hàbits de treball.
• L’orientació acadèmica i professional.
• La grafomotricitat i el traç.
• L’assessorament escolar i familiar.